technology-lao

ເຕັກໂນໂລຢີ TDH

ເຄື່ອງຂ້າເຊື້ອ Cavitation and AerosolSystem

ເຄື່ອງຂ້າເຊື້ອ Cavitation and AerosolSystem ເປັນເຄື່ອງທີ່ຂ້າເຊື້ອໂລກແລະປ້ອງກັນການພຸ້ງກະຈ່າຍຂອງເຊື້ອໄວ້ລັດດ້ວຍ 3 ນະວັດຕະກຳການຂ້າເຊື້ອ
1. ລະບົບດູດສານຟຸ້ງກະຈ່າຍແລະຟອກອາກາດຍ່າງມີປະສິດຕິພາບດ້ວຍແຜ່ນກອງ True HEPA 4 ຊັ້ນ
2. ຂ້າເຊື້ອດ້ວຍແສງ UVC GermicidalLamp
3. ລະບົບຂ້າເຊື້ອໄວຣັດ Plasma Disinfection System

ເຄື່ອງຂ້າເຊື້ອ UVC

ເປັນເຄື່ອງຂ້າເຊື້ອທີນຳຄຸນສົມບັດຂອງແສງ UVC ຫລື ເອີນວ່າ Ultraviolet Germicidal Irradaition ມາສັງເຄາະເພື່ອໃຊ້ສຳລັບການຂ້າເຊື້ອໃນອາກາດສາມາດກຳຈັດແບັກທີເຣຍ ເຊື້ອໄວຣັດ ເຊື້ອຣາເສັ້ນໃຍ້ ແລະ ຢີນ

iTero Element

ນະວັດຕະກຳໃຫມ່ ສະແກນແຂ້ວ Digital 5 ມິຕິ ທີ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບການດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ເຊິ່ງໃຊ້ແທນການພິມແຂ້ວ ນອກຈາກນີ້ຍັງສະແດງພາບຄືກັນກັບຂອງແທ້ ໃຫ້ສາມາດເຫັນແບບຈຳລອງແຂ້ວ ທັງກ່ອນແລະຫລັງ ການຮັກສາໄດ້ທັນທີ

CT SCAN(CS9300-Carestream)

ຫນຶ່ງໃນຄວາມກ້າວຫນ້າທາງດ້ານທັນຕະກຳທີສຳຄັນຄືຄວາມສົມບູນແບບຂອງອຸປະກອນເຄື່ອງ CT SCAN ສາມາດວິເຄາະແລະສົ່ງພາບອອກມາໃຫ້ເຫັນໂຄງສ້າງພາຍໃນໄດ້ຊັດເຈນຫລາຍຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນ ແລະ ການຮັກສາໄດ້ຕົງຈຸດ ໃຊ້ເວລາຫນ້ອຍ ສະດວກຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ ເຊິ່ງເຫມາະສຳລັບຜູ້ທີຕ້ອງການຈັດແຂ້ວ,​ຮັກສາຮາກແຂ້ວ, ຝັງຮາກແຂ້ວທຽມ, ປູກຖ່າຍກະດູກ ຫລື ແມ້ແຕ່ສັນຍາກຳຂາກັນໄກນັ້ນເອງ

ເຄື່ອງ​ Morpheus3 Dimensional Scanner

ເປັນເຄື່ອງມື Facail Scan ເຊິ່ງເຮັດຫນ້າທີສະແກນຮູບຂອງໃບຫນ້າແລະພື້ນຜິວໃນລະບົບ 3D ເຮັດໃຫ້ສາມາດວິເຄາະແລະສະແດງຜົນອອກມາແບບ Real Time

ເຄື່ອງ​ 3 Shape Intraoral Scan

ເຄື່ອງ​ 3 Shape Intraora Scan ເປັນເຄື່ອງສະແກນສຳລັບການບັນທຶກພາບແຂ້ວໃນຮູບແບບສາມມິຕິ ເຮັດໃຫ້ໄດ້ພາບສາມມິຕິການພິມປາກແບບປົກກະຕິ ເຫມາະສົມກັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດຄອບແຂ້ວ ສະພານແຂ້ວ ຮາກແຂ້ວທຽມ

KODAK 8000C(9300-Carestream

ເຄື່ອງ​X-Ray ທັນຕະກຳລະບົບດິຈິຕໍ kodak 8000c ໃຊ້ຖ່າຍພາບລັງສີແຂ້ວທັງປາກ (panoramic) ແລະກະໂລກຫົວ (Cephalometric)​ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການຮັກສາຂອງທັນຕະແພດມີຄວາມສະດວກ

ຫ້ອງ Digital Data studio

ເປັນຫ້ອງທີເກັບລວບລວມຂໍ້ມູນປະຫວັດຂອງຄົນໄຂ້ທີມາໃຊ້ບໍລິການ ການຮັກສາທັງຂໍ້ມູນການຖ່າຍພາບສະແກນແຂ້ວ ແລະ ພາບ X-rayເປັນຕົ້ນ

ຫ້ອງຫນ່ວຍງານທັນຕະກຳ (CS9300-Carestream)

ການຮັກສາຕັງທັນຕະກຳທີມີຢູ່ໃນຄຣີນິກຂອງເຮົາທຸກສາຂາເປັນເຄື່ອງມືທີມີຄວາມຈຳເປັນສູງໃນການເຮັດທັນຕະກຳ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືສາມາດອຳນວຍຄວາມສະດວກຕໍທັນຕະແພດ ຄົນໄຂ້ໄດ້ຢ່າງດີ

ຫ້ອງປອດເຊື້ອ

ຄຣີນິກທັນຕະກຳຂອງພວກເຮົາໃຊ້ເທັກນິກປອດເຊື້ອທີເຂັ້ມງວດພາຍໃຕ້ມາດຕະຖານສາກົນເຮັດໃຫ້ສາມາດຫມັ່ນໃຈໄດ້ວ່າເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນທຸກຢ່າງຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສະອາດຢ່າງແນນອນ