Testimonial-lao

ເຄສນີ້ດັດແຂ້ວແບບເຫຼັກມາກ່ອນແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃສ່ລີເທນເນີ, ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວເຄື່ອນ, ແຂ້ວລົ້ມແລະຍັງມີບັນຫາກ່ຽວກັບການສົບແຂ້ວທີ່ຍັງບໍໄດ້ດີ  ທ່ານໝໍ ແນະນຳໃຫ້ດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ເພື່ອປັບການລຽງຕົວຂອງແຂ້ວ.
ມີບັນຫາເລື່ອງແຂ້ວຫ່າງຕ້ອງການດັດແຂ້ວເພື່ອປັບການຮຽງຕົວຂອງແຂ້ວ  ແລະເລືອກການດັດແຂ້ວແບບໃສທີ່ສາມາດຖອດໄດ້, Invisalign ທີ່ VDH
ປັນຫາເລື່ອງການລຽງຕົວຂອງແຂ້ວທີ່ລຽງບໍ່ງາມ.  ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຍິ້ມໄດ້ຢ່າງໝັ້ນໃຈ  ທ່ານໝໍແນະນຳໃຫ້ດັດແຂ້ວແບບໃສ  ເພື່ອປັບການຮຽງຕົວຂອງແຂ້ວ  ແລະແກ້ບັນຫາເລື່ອງຂອງການສົບແຂ້ວໃຫ້ສົມບູນ
ບັນຫາກ່ຽວກັບແຂ້ວຊ້ອນເກ ທ່ານ ໝໍແນະນຳ ໃຫ້ດັດແຂ້ວແບບໃສ ເພາະວ່າຄົນໄຂ້ບໍ່ສະດວກໃນການດັດແບບເຫຼັກ
ເລືອກດັດແຂົ້ວແບບໃສ່  ເນື່ອງຈາກມີບັນຫາແຂ້ວຫ່າງ ເຄີຍດັດແຂ້ວມາແລ້ວແຕ່ບໍ່ໃສ່ລີເທນເນີ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ແຂ້ວລົ້ມ  ແລະແຂ້ວດ້ານຫນ້າມີລັກສະນະໃຫຍ່