pradit-submenu-lao

ທັນຕະກຳປະດິດ

ທັນຕະກຳປະດິດ ຄືການບູລະນະແຂວ ແລະ ໃສ່ແຂ້ວທົດແທນທີ່ເສຍໄປ ໂດຍການສ້າງວັດສະດຸຄ້າຍຄືແຂ້ວຂຶ້ນມາທົດແທນເພື່ອການໃຊ້ງານບົດຄ້ຽວຫລືຄວາມສວຍງາມ ເຊິ່ງຈະຄວມຄຸມເຖິງການຮັກສາທັນຕະກຳຫລາຍປະເພດ ໄດ້ແກ່
  • ແຂ້ວປອມຊະນິດຖອດໄດ້
  • ແຂ້ວປອມຊະນິດຕິດແຫນ້ນ
ແຂ້ວປອມຖອດໄດ້ບາງສ່ວນ
ແຂ້ວປອມຖອດໄດ້ທັງປາ
ຄອບແຂ້ວ
ສະພານແຂ້ວ