pediatric-dentistry-mainsub-lao

ທັນຕະກຳສຳລັບເດັກ

ທັນຕະກຳສຳລັບເດັກຄືຫຍັງ?

ເປັນການດູແລຮັກສາ ປ້ອງກັນບັນຫາ ໃຫ້ຄຳປືກສາກ່ຽວກັບສຸກຂະພາບຊ່ອງປາກແລ້ວແຂ້ວເດັກຕັ້ງແຕ່ແຮກເກິດ ຈົນຮອດອາຍຸປະມາ 2 ປີຊື່ງໄດ້ແກ່
  • ການເຄືອບຮ່ອງແຂ້ວ
  • ການເຄືອບຟູອໍລາ
  • ການຮັກສາແຂ້ວສຳລັບເດັກ
  • ການຄອບແຂ້ວສຳລັບເດັກ
  • ເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວ
  • ການທັນຕະກຳທົ່ວໄປ ເຊັ່ນ ຖອນແຂ້ວ ອຸດແຂ້ວ ຂູດຫີນປູນ