invisalign-submain-lao

ການດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign

       ການດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ມີຕົນກຳເນີດມາຈາກບໍລິສັດ Align Technology ປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາເຊິ່ງເປັນເຈົ້າທຳອິດທີ່ຄິດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວແບບໃສດ້ວຍລະບົບລີຈິຕໍ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ເຄື່ອງມືການດັດແຂ້ວເຮັດມາຈາກວັດສະດຸພິເສດ ເອີນວ່າ : SmartTrack  ເຊິ່ງມີຄວາມຢືນຢຸ່ນ ແຂງແຮງທົນທານ ແລະ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກ FDA ສະຫະລັດອາເມລິກາ (ອົງການອາຫານ ແລະ ຢາຂອງສະຫະລັດ) ເຮັດຂຶ້ນຈາກເທັກໂນໂລຢີຄອມພິວເຕີ ທີ່ມີຊື່ວ່າ SmartForce ຈະຖືກອອກແບບມາສະເພາະບຸກຄົນທີ່ຜ່ານການສະແກນດ້ວຍລະບົບສະແກນ 5 ມິຕິ ທີ່ມີຊື່ວ່າ iTero Element 5D  ເຊິ່ງທັນຕະແພດວາງແຜນການຮັກສາຜ່ານໂປຣແກມ ClinCheck ເຮັດໃຫ້ເຫັນການເຄື່ອນຂອງແຂ້ວຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນກະທັງຮັກສາສຳເລັດ.

ແຂ້ວແບບໃດເຫມາະກັບການດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign ?

ແຂ້ວຊ້ອນເກ້

ແຂ້ວຫ່າງ

ແຂ້ວທາງເທິງຍື່ນ

ແຂ້ວດ້ານລຸ່ມຄວບແຂ້ວເທິງ

(Overly crowded)

Grapped Teeth

(Class II/ Overjet)

(Class II/ Overjet)

ເຮັດຄວາມສະອາດຍາກເປັນສາເຫດຂອງຫີນປູນ ແລະ ກິ່ນປາກ
ເສດອາຫານຕິດແຂ້ວເຮັດຫມົດຄວາມຫມັ່ນໃຈ
ແຂ້ວຍື່ນອອກດ້ານຫນ້າຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິເຮັດໃຫ້ເບິ່ງເປັນປາກເຈີງ
ຄ້າງເບິ່ງຄືຍື່ນອອກ
....
ແຂ້ວສົບກັນເລິກ
ແຂ້ວບໍ່ສົບກັນ
ເສັ້ນກຶງກາງແຂ້ວ
ແຂ້ວດ້ານຫລັງຄອບເບື່ອງເທິງ
(Deep Biite)
(Open bite)
(Midline Shift)
(Crossbite)
ໃບຫນ້າສັ້ນ ຄືອາຍຸຫລາຍ ແລະ
ແຂ້ວລອນໄວ
ໃບຫນ້າເບິ່່່ງຍາວຜິດຮູບເວົ້າອອກ
ສຍງບໍ່ຊັດເຈນ
ດ້ານເທິງແລະລຸ່ມບໍ່ຕົງກັນເຮັດໃຫ້
ບໍ່ງາມ
ເປັນອຸປະສັກໃນການຄ້ຽວແລະໃບຫນ້າບໍ່ສົມຊັດສວນ