restorative-submain-lao

ທັນຕະກຳບູລະນະ

ເປັນທັນຕະກຳສະເພາະທາງທີ່ເປັນການປ້ອງກັນ ການຮັກສາຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງໂຄງສ້າງແຂ້ວ ການຮັກສາດ້ານນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້เສາມາດບູລະນະແຂ້ວໃຫ້ກັບມາມີຮູບຮ່າງທີ່ເໝາະສົມແບະເຮັດໜ້າທີ່ໄດ້ຢ່າງສົມບູນສົ່ງເສີມສຸຂະພາບໂດຍລວມຂອງຊ່ອງປາກ
 ການຮັກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທັນຕະກຳບູລະນະໄດ້ແກ່ການຮັກສາແຂ້ວຜຸ ແຂ້ວທີ່ມີການສ້າງຕົວຜິດປົກກະຕິທັ້ງໃນເລື່ອງຂອງສີ ແລະ ຮູບຮ່າງ ລວມໄປເຖິາງການປັບປຸງຫຼືແທນທີ່ວັດສະດຸເກົ່າທີ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ

ປະເພດຂອງທັນຕະກຳບູລະນະ

  • ການອັດແຂ້ວດ້ວຍວັດສະດຸສີເໝືອນຟັນ
  • ການບູລະນະແຂ້ວ Inlay and Onlay