orthodontics-submain-lao

ການຮັກສາຮາກແຂ້ວ

ການດັດແຂ້ວເປັນຂະບວນການແກ້ໄຂ້ຄວາມບໍ່ສົມດູນທີເກີດຈາກການລຍງຕົວຂອງແຂ້ວ ແລະການສົບແຂ້ວທີ່ຜິດປົກກະຕິໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບປົດກະຕິ ລວມໄປເຖິງການເກີດແຂ້ວແມ້ງ ແລະ ໂລກເຫງືອກອັນເນື່ອງມາຈາກການອານາໄມບໍທົ່ວເຖິງ ແລະ ເຫງືອກບໍລິເວນທີມີການລຍງຕົວຂອງແຂ້ວຜິດປົກກະຕິ ໂດຍການຕິດເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວເຮັດໃຫ້ກົດລົງໄປທີ່ຕົວແຂ້ວ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄປຕາມທິທາງທີຕ້ອງການ ແລະ ຄອຍທ ຍັບເປັນລະບຽບ

ສາເຫດຂອງການດັດແຂ້ວ

ສາເຫດທາງພັນທຸກຳ : ເກີດຈາກການຖ່າຍຖອດລັກສະນະຈາກ ພໍ່ ແລະ ແມ່ ມາສູ່ລູກເຊັ່ນ
  • ຈຳນວນແຂ້ວ ແຂ້ວຫນ້ອຍ ຫລື ຫາຍເກີນ
  • ຄວາມບໍ່ສຳພັນຂອງຂະຫນາດຂອງແຂ້ວ ແລະ ຂາກັນໄກ
ສາເຫດສິ່ງເເວດລ້ອມ : ເກີດຈາກປັດໃຈຕ່າງໆ ເຊັ່ນ
  • ນິໄສບາງຢ່າງ ເຊັ່ນ ການດູດນິວມື,ກັດເລັບ ການກືນໂດຍເອົາລີ້ນດູດແຂ້ວ ການຫາຍໃຈທາງປາກ
  • ການຖອນແຂ້ວນຳ້ນົມກ່ອນໄວອັນຄວນ
  • ການສູນເສຍແຂ້ວ ແລະ ບໍ່ໃສແຂ້ວທົດແທນເຮັດໃຫ້ແຂ້ວລົ້ມ
  • ການເກີດອຸປະຕິເຫດບໍລິເວນຫນ້າ

ປະເພດຂອງການດັດແຂ້ວ

 

ການດັດແຂ້ວແບບຕິດແໜ້ນ

- ການດັດແຂ້ວແບບໂລຫະ
- ການດັດແຂ້ວແບບດາມອນ

ການດັດແຂ້ວແບບຖອດໄດ້

- ການດັດແຂ້ວແບບ ອິນວິສລາຍ (Invisaling)