Aesthetic-Dentistry-submenu

ທັນຕະກຳເພື່ອຄວາມສວຍງາມ

ເປັນການຮັກສາທາງທັນຕະກຳນອກຈາກຈະເນັນເລື່ອງການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະ ການໃຊ້ງານຂອງແຂ້ວແລ້ວ ຍັງພັດທະນາຮູບຮ່າງ ສີ ການລຽງຕົວຂອງແຂ້ວ ແລະຮ່ອຍຍິມດ້ວຍ ເຊິ່ງຈະຄວບຄຸມເຖິງການຮັກສາທາງທັນຕະກຳຫລາຍປະເພດໄດ້ແກ່
ການອຸດປິດລະຫວ່າງຊ່າງແຂ້ວ
ການຝອກສີແຂ້ວ
ການເຄືອບແຂ້ວທຽມ
ການຕັດເຫງືອກ