articlall-lao-a001

ຢາປ່ອຍໃຫ້ປາກເຫມັນເປັນເລື່ອງຕະລົກ

“ຮັກສາແຂ້ວ ທີ VDH ປອດໄພຫມັ່ນໃຈໄດ້”

VDH ຫົວໃຈຫລັກຂອງເຮົາ ຄື “ແຂກທຸກທ່ານຕ້ອງຮັບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ດີທີ່ສຸດ ໄປພ້ອມກັບຄວາມປອດໄພສູງສຸດ”ເຮົາຈຶງມີມາດຕະການຮັບມືກັບສະຖ້ານະການການແຜ່ລະບາດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ Covid 19 ຢ່າງເຄັງຂັດ ຕັ້ງແຕ່ກ້າວທຳອິດທີ່ເຂົ້າຮັບການຮັກສາ ຈົນແຂກທຸກທຸກທ່ານ ມີຮ່ອຍຍິມຫມັ້ນໃຈກັບບ້ານ ແລະ ທັນຕະແພດ ຜູ້ຊ່ວຍ ທ່ານຫມໍ ແລະ ເຈົ້າຫນ້າທີ VDH ທຸກທ່ານ ໄດ້ຮັບການສີດວັກຊິນ 💉💦 ປ້ອງກັນເຊື້ອໄວຣັດ COvid 19 ເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ທ່ານຈິ່ງຫມັ້ນໃຈວ່າ “ຮັກສາແຂ້ວ ທີ VDH ປອດໄພຫມັ່ນໃຈໄດ້”

ບົດຂຽນອື່ນໆ