articlall-lao-a001

ຢາປ່ອຍໃຫ້ປາກເຫມັນເປັນເລື່ອງຕະລົກ

ຢາປ່ອຍໃຫ້ປາກເຫມັນເປັນເລື່ອງຕະລົກ

ຢາປ່ອຍໃຫ້ປາກເຫມັນເປັນເລື່ອງຕະລົກບັນຫາເລື່ອງກິ່ນປາກບໍ່ໄດ້ເກີດພຽງເສດອາຫານຕິດຕາມຊ່ອງແຂ້ວ ຫລືຄາບຫີນປູນເທົ່ານັ້ນຄາບແບັກທີເຣຍຜິວລີ້ນກີມີສວນຄືດຽວກັນດັງນັ້ນຫລັງຈາກສີແຂ້ວແລ້ວຢາລືມອານາໄມລີ້ນນຳກັນ ອາດຈະໃຊ້ແນວອານາໄມລີ້ນໂດຍສະເພາະ ຫລື ຢາສີຟັນທຳມະດາອານາໄມລີ້ນເພາະການອານາໄມລີ້ນຈະຊ່ວຍກຳຈັດແບັກທີເຣຍອອກຈາກລິ້ນຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ປາກສະອາດຫລາຍຂື້ນ ແຖມຍັງຊ່ວຍຫລຸດການເກີດມີກິ່ນປາກໄດ້ດ້ວຍ ແລະ ຢາລືມເຂົ້າພົບທັນຕະແພດເພື່ອກວດສຸຂະພາບຊ່ອງປາກໃນທຸກໆ6ເດືອນ

ບົດຂຽນອື່ນໆ