articlall-lao-a002

ແຂ້ວຫ່າງແຕ່....​ບໍ່ຢາກຈັດແຂ້ວ

ແຂ້ວຫ່າງແຕ່....ບໍ່ຢາກຈັດແຂ້ວ

ບັນຫາແຂ້ວຫ່າງສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ດ້ວຍການຈັດແຂ້ວເພື່ອປັບການລຽງຕົວຂອງເຫລັ້ມແຂ້ວແລະປິດຊ່ອງຫວ່າງຂອງຊ່ອງແຂ້ວ ແຕ່ຫລາຍຄົນບໍ່ຢາກຈັດແຂ້ວນີ້ເດ ຊິມີວິທີໃດອີກທີສາມາດແກ້ບັນຫາແຂ້ວຫ່າງໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈັດແຂ້ວ

ການອຸດແຂ້ວ
- ເປັນການອຸດແຂ້ວດ້ວຍວັດສະດຸສີຄືກັກັບແຂ້ວ
- ອຸດປິດຊ່ອງຫວ່າງຂອງຊ່ອງແຂ້ວ
- ແກ້ບັນຫາສະເພາະຈຸດທີມີບັນຫາ

ເຫມາະກັບ
- ແຂ້ວທີມີຊ່ອງຫວ່າງພຽງເດັກນ້ອຍ ແລະບໍ່ມີແຂ້ມແມ້ງຂະຫນາດໃຫຍ່
- ແຂ້ວທີມີຮູບຮ່າງໂດຍລວມດີຢູ່ແລ້ວ
- ເຄສທີບໍ່ຕ້ອງການເພີ່ມລະດັບສີແຂ້ວໃຫ້ຂາວຂື້ນການເຮັດວີເນຍ
- ເປັນການເຄືອບຜິວຫນ້າຂອງແຂ້ວດ້ວຍວັດສະດຸສວຍງາມຂັ້ນສູງສຸດ
- ເຄືອບທັບແຂ້ວບໍລິເວນທີຫ່າງ
- ແກ້ໄຂແຂ້ວທີມີຮູບຮ່າງບໍ່ງາມ
- ແກ້ໄຂ້ແຂ້ວທີມີຮູບຊົງບໍ່ງາມ
- ປັບສີຂອງແຂ້ວທີບໍ່ສະຫມ່ຳສະເຫມີເພີ່ມລະດັບຄວາມຂາວຂອງສີແຂ້ວ

ເຫມາະກັບ
- ແຂ້ວທີມີຊ່ອງຫວ່າງພຽງເດັກນ້ອຍ-ຫລາຍ
- ແຂ້ວສັ້ນ,ແຂ້ວແຕກ,ບິນ,ສີແຂ້ວຄ້ຳ
-ຕ້ອງການເພີ່ມລະດັບສີແຂ້ວໃຫ້ຂາວງາມເປັນທຳມະຊາດ
- ອອກແບບຮ່ອຍຍິມໃຫ້ງາມທຸກມຸມເຂົ້າກັບໃບຫນ້າ

ບົດຂຽນອື່ນໆ