articlall-lao-a005

ຮ່ອຍຍິ້ມທີເຫມາະສົມກັບສ່ວນໃບຫນ້າດ້ວຍເທັກນິກສະເພາະຂອງທີມທັນຕະແພດ

ຮ່ອຍຍິ້ມທີເຫມາະສົມກັບສ່ວນໃບຫນ້າດ້ວຍເທັກນິກສະເພາະຂອງທີມທັນຕະແພດ Invisalign ທີ່ VDH

ນອກຈາກການຈັດແຂ້ວເພື່ອແກ້ໄຂການຮຽງຕົວຂອງແຂ້ວແລ້ວທັນຕະແພດຍັງຄຳນຶງເຖິງອົງປະກອບຕ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປາກ ດັງ ຄ້າງ ວ່າຄວນຈະຢູ່ບ່ອນໃດເພື່ອຈະໃຫ້ໂຄງຫນ້າໄດ້ສັດສວນທີ່ເຫມາະສົມໂດຍວິເຄາະຈາກ
- ໂຄງສ້າງໃບຫນ້າດ້ານຂ້າງເຊິ້ງທ່ານ ຫມໍຈະພິຈາລະນາເຖິງຄວາມສຳພັນຂອງຄ້າງ ຮີມປາກແລະປາຍດັງ
- ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຖານດັງແລະຮີມປາກເທິງທີ່ໄດ້ສັດສວນ
- ຮ່ອຍຍິ້ມ ທີທ່ານຫມໍຈະເບິ່ງໄປເຖິງຄວາມສຳພັນຮີມປາກແລະປາຍແຂ້ວຫນ້າເທິງແລະເຫງືອກ
ທັງຫມົດນີ້ເພື່ອໃຫ້ຜົນຮັບທີດີທີສຸດ ເພາະ ເຮົາເຊື່ອວ່າຮອຍຍິ້ມທີງາມທີສຸດຄືຮອຍຍິ້ມທີ່ມີເອກະລັກໃນແບບຂອງຕົວທ່ານເອງ

ບົດຂຽນອື່ນໆ