periodontics-sub-lao-01

ທັນຕະກຳບູລະນະ

ປະລິທັນວິທະຍາຫຼືເອີ້ນວ່າ“ໂລກເຫງືອກ” ເປັນການອັກເສບຕິດເຊື້ອຂອງເນື້ອເຍືອປະຕິທັນເຫືງອກ ກະດູກທີ່ຢູຮອບໆແຂ້ວ ຫຼື ເອັນຍຶດປະລິທັນ ເຊິ່ງທັ້ງໝົດເປັນເນື້ອເຍືອທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຮອງຮັບແລະຄໍ້າຈູນເຮັດໃຫ້ຄົງຢູ່ໄດ້

ໂດຍມີໄລຍະຂອງໂລກປະຕິທັນ 4 ໄລຍະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ່

  1. ໂລກເຫງືອກອັກເສບມີລັກສະນະ ບວມ ແດງ ມັກພົບມີເລືອດອອກໃນບໍລິເວນຄໍແຂ້ວ
  2. ໂລກປະຕິທັນອັກເສບໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນເລີ່ມມີການທຳລາຍຂອງກະດູກຮອງຮັບຮາກແຂ້ວບໍ່ເກີນ 30% ຂອງແຂ້ວ
  3. ໂລກປະຕິທັນອັກເສບໄລຍະກາງເປັນການທຳລາຍກະດູກຮອງຮັບຮາກແຂ້ວ60%ຂອງແຂ້ວແຕ່ຍັງບໍ່ທຳລາຍຮອດປາຍຮາກ
  4. ໂລກປະຕິທັນອັກເສບໄລຍະປາຍເປັນການທຳລາຍກະດູກຮອງຮັບຮາກແຂ້ວຈົນເຖິ່ງປາຍຮາກເຮັດໃຫ້ ເຮັດໃຫ້ຝີປາຍຮາກຫຼືມີໜອງເຊິ່ງອາດຕ້ອງລົກແຂ້ວຫຼືມີການຮັກສາທີ່ຍາກຫຼາຍຂື້ນ

 

ປະເພດຂອງປະຕິທັນວິທະຍາ

  • ໂລກເຫງືອກອັກເສບ
  • ໂລກປະຕິທັນ