promotion-damon

ໂປຣໂມຊັນ

ດັດແຂ້ວແບບດາມອນ (Damon System)✨
?  ລາຄາ 95,000 ບາດ
ແບ່ງຈ່າຍແບບສະບາຍສະບາຍ
? 25,000 x 2 ເທື່ອ
? ຈາກນັ້ນ 5,000 x 9 ເທື່ອ
✅  ຟຣີ ລີແທນເນີ້ແບບໃສ 1 ຄູ່ (ມູນຄ່າ7,000 ບາດ)
✅  ຟຣີ ປຶກສາທັນຕະແພດຜູ້ຊ່ຽວຊານ
 ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ຮັບສ່ວນຫລຸດເພີ່ມ 10%
ໝາຍເຫດ
-ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 31 ມີນາ 2022
-ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມໂຮງໝໍກຳນົດ ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນລາຄາ ແລະ ໂປຮໂມຊັ່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ