promotion-implant

ໂປຣໂມຊັນ

ເຕີ່ມເຕັມຮອຍຍິ້ມ ທົດແທນແຂ້ວແທ້ທີສູນເສຍໄປດ້ວຍ “ຮາກແຂ້ວທຽມ”
ມີແຂ້ວຄົບກິນຫຍັງກໍແຊບສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງສຸຂະພາບຈິດກໍດີຕາມໄປດ້ວຍ?
✅ ເລີ່ມຕົ້ນ 55,000ບາດ/1ເຫລັມ *ລາຄານີ້ລວມຄອບແຂ້ວ
? ແບ່ງຈ່າຍໄດ້2ຄັ້ງ
ໝາຍເຫດ
-ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 31 ມີນາ 2022
-ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມໂຮງໝໍກຳນົດ ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນລາຄາ ແລະ ໂປຮໂມຊັ່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ