promotion-zoom-white-speed

ໂປຣໂມຊັນ

ຟອກສີແຂ້ວ Zoom! White Speed ✨ ແຂ້ວຂາວທັນໃຈໃນ 45 ນາທີ ຊ່ວຍປັບລະດັບສີແຂ້ວໃຫ້ຂາວຂື້ນໄດ້ຫລາຍເຖີ່ງ 8 ລະດັບ ຢ່າງປອດໄພ
✅ ລາຄາ 8,900 ບາດ
ໝາຍເຫດ
-ຜົນລັບຂື້ນຢູ່ກັບພື້ນສີແຂ້ວເດີມຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນ
-ຕັ້ງແຕ່ວັນນີ້ – 31 ມີນາ 2022
-ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມໂຮງໝໍກຳນົດ ທາງບໍລິສັດ ຂໍສະຫງວນສິດໃນການປ່ຽນລາຄາ ແລະ ໂປຮໂມຊັ່ນໂດຍບໍ່ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ລ່ວງໜ້າ