oral-surgery-submain-lao

ການຜ່າຕັດຊ່ອງປາກ

ແມ່ນການນຳການຜ່າຕັດທີ່ໃຊ້ໃນທັນຕະກຳ ເຊິ່ງການປິ່ນປົວຮັກສາຈະຕ້ອງມີຄວາມຊ່ຽວຊານຂອງທ່ານໝໍວາງແຜນການປິ່ນປົວຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະກົງໄປກົງມາ. ເຄື່ອງມືທີ່ຕ້ອງໄດ້ມາດຕະຖານ ລວມທັງການມີຄວາມສະອາດແລະປອດໄພເຊັ່ນກັນ

ປະເພດຂອງການສັນຍາກຳຊ່ອງປາກ

ການຜ່າແຂ້ວຊາວ
ການລົກແຂ້ວ