invisalign-submenu-lao-02

ການດັດແຂ້ວແບບໃສ Invisalign

Invisalign Express

ເໝາະ​ສຳລັບເຄສທີມີບັນນຫາແຂ້ວຊ້ອນເກ້ຫຼືແຂ້ວຫ່າງພຽງເລັກນ້ອຍໃຊ້ເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວບໍ່ເກີນ7ຊຸດໃຊ້ເວລາໃນການດັດແຂ້ວປະມານເຈັດອາທິດ

Invisalign Lite

ເໝາະ​ສຳຫຼັບເຄສທີ່ມີການຮຽງຕົວຂອງແຂ້ວຜິດປົກກະຕິເລັກນ້ອຍເຖິງປານກາງຫຼືແຂ້ວຄືນກັບດ້ານຫຼັງ ເພາະບໍ່ໃສ່​ Retainers ໃຊ້ເຄື່ອງມືດັດແຂ້ວບໍ່ເກິນ 14​ ຊຸດ  ໃຊ້ເວລາໃນການດັດແຂ້ວປະມານ 4-6 ເດືອນ

Invisalign Moderate

ເໝາະ​ສຳລັບ​ເຄສທີ່ມີການຮຽງຕົວຂອງແຂ້ວຜິດປົກກະຕິຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ອາດຈະເຄີຍຫຼືບໍ່ເຄີຍດັດແຂ້ວມາກ່ອນໃຊ້ເຄື່ອງມື້ດັດແຂ້ວບໍ່ເກິນ 26 ຊຸດ​ ໃຊ້ເວລາໃນການດັດແຂ້ວປະມານ​ 8​ ເດືອນ​ - 1 ປີ

Invisalign Comprehensive

ເໝາະ​ສຳລັບ​ເຄສທີ່ມີຄວາມຊັບຊ້ອນ ແຂ້ວຊ້ອນເກ້ຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍ ຫຼືເຄສທີ່ຕ້ອງການຄວາມສວຍງາມສູງ ອາດຈະເຄີຍຫຼືບ່ໍເຄີຍດັດແຂ້ວມາກ່ອນ
ໃຊ້ເຄື່ອງມື້ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຊຸດ ໃຊ້ເວລາໃນການດັດແຂ້ວປະມານ​ 1 ປີ​- 2 ປີ

 

Invisalign For First & Teen

ເໝາະ​ສຳລັບ ເດັກອາຍຸຕັ້ງແຕ່  6 - 15​ ປີ  ເປັນການກຽມຄວາມພ້ອມໃຫ້ກັບແຂ້ວແທ້ແລະແຂ້ວກາມຊຸດໃໝ່ທີ່ກຳລັງຈະຂື້ນ​ ແລະຍັງຫລຸດໂອກາດທີ່ຈະຜ່າຕັດໃນອານາຄົດ ໃຊ້ເຄື່ອງມື້ບໍ່ຈຳກັດຈຳນວນຊຸດ​ ໃຊ້ເວລາໃນການດັດແຂ້ວປະມານ​ 1​ ປີ​ -  2​ ປີ