pediatric-dentistry-mainsub-lao-05

ເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວ

ເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວຄືຫຍັງ?

ການໃສ່ເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວ (Space Maintainer) ຈະເຮັດໃຫ້ກໍລະນີມີການສູນເສີຍແຂ້ວໄປກ່ແນໄວອັນຄວນເຮັດໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງເກີດຂື້ນເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ເຮັດໃຫ້ແຂ້ວເຫຼັ້ນອື່ນບຽດເຂົ້າມາໃນຊ່ອງຫວ່າງຕຳແໜ່ງແຂ້ວທີ່ຖືກຫຼົກອອກໄປເຮັດໃຫ້ແຂ້ວແທ້ທີ່ຂື້ນມາຕົງຕຳແໜ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ບໍ່ພຽງພໍ ຈື່ງຕ້ອງມີການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຂ້ວລົ້ມຫຼືເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວ
ຊະນິດເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວ
  1. ແບບຖອດໄດ້ : ສາມາດໃສ່ແລະຖອດມາເຮັດຄວາມສະອາດໄດ້
  2. ແບບຕິດແໜັ້ນ : ບໍ່ສາມາດຖອດເຄື່ອງມືເອງໄດ້

ຂັ້ນຕອນການເຮັດເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວ

  • ທ່ານໝໍຈະທຳການພິຈາລະນາວ່າເໝາະກັບການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຂ້ວລົ້ມແບບໃດ
  • ທຳການພິມແຂ້ວ
  • ໃສ່ເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງແຂ້ວ

ໄລຍະເວລາໃນການທຳເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງລະຫ່ວາງແຂ້ວ

ການທຳອຸປະກອນປ້ອງກັນແຂ້ວລົ້ມໃຊ້ໄລຍະເວລາໃນການກວດແລະພິມແຂ້ວບໍ່ດົນປະມານ 10-20 ນາທີ່ແຕ່ຈະມີການຖ້າອຸປະກອນປະມານ 1-2 ອາທິດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງເຄື່ອງມືກັນຊ່ອງຫວ່າງແຂ້ວ

ການເບິ່ງແຍງການຮັກສາຫຼັງຈາກໃສ່ເຄື່ອງມືກັນຂ່ອງວ່າງລະຫວ່າງຟັນ

  • ທຳຄວາມສະອາດແຂ້ວແລະໃຊ້ໄໝຂັດຟັນຢ່າງສຳໝໍ່ສະເໝີ
  • ກໍລະນີ້ໃສ່ແບບຖອດໄດ້ຄວນລ້າງທຳີວາມສະອາດເຄື່ອງມືຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ
  • ກໍລະນີໃສ່ແບບຕິດແໝ້ນຄວາມຫຼີກລ້ຽງໝາກສີດາ ແລະ ຂະໝົມ
  • ສຳລັບກໍລະນີໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຂ້ວລົ້ມແບບຕິດແໝ້ນອາດຕ້ອງພົບທ່ານໝໍທຸກໆ 3ເດືອນ ຫຼື ຕາມທີ່ນັດໝາຍເນື່ອງຈາກແຂ້ວແທ້ອາດຈະມີການປົ່ງຂື້ນມາແລ້ວຈຳເປັນຕ້ອງຖອດອຸປະກອນ
  • ພົບທ່ານໝໍທຸກໆ 6 ເດືອນເພື່ອກວດສອບອຸປະກອນແລະຊ່ອງປາກ

ຄຳຖາມທີ່ພົບຫຼາຍ

ຫາກສູນເສີຍແຂ້ວນໍ້ານົມ ບໍ່ໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນແຂ້ວລົ້ມໄດ້ບໍ?
ການໃສ່ອຸປະກອນປ້ອງກັນເເຂ້ວລົ້ນມີຄວາມຈຳເປັນສຳລັບເດັກນ້ອຍທີ່ມີການສູນເສີຍແຂ້ວນໍ້ານົມໃນຂະນະທີ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍໆ ເຊິ່ງຕ້ອງຖ້າໄລຍະເວລາທີ່ແຂ້ວແທ້ເພີ່ມຂື້ນ ອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ແຂ້ວລົ້ມ ແຂ້ວເກ ແຂ້ວຊ້ອນ ແລະ ປັນຫາແຂ້ວອື່ນໆຕາມມາໄດ້